Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Hodowla lasu

Hodowla lasu określa całokształt zasad i reguł postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarki leśnej.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu obejmuje pozyskanie, zrywkę i wywóz drewna oraz użytkowanie uboczne.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest jedną z najistotniejszych nauk leśnych, zajmujących się organizacją przebiegu produkcji w gospodarce leśnej oraz opracowaniem takich jej form, które zapewniają stały wzrost produktywności i użyteczności społecznej lasów.

Łowiectwo

Podstawowym celem gospodarki łowieckiej jest zachowanie różnorodności, gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego oraz ochrona zwierzyny.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne położone w zasięgu terytorialnym naszego nadleśnictwa zajmują łącznie 9100,00 ha.