Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest jedną z najistotniejszych nauk leśnych, zajmujących się organizacją przebiegu produkcji w gospodarce leśnej oraz opracowaniem takich jej form, które zapewniają stały wzrost produktywności i użyteczności społecznej lasów.

Urządzanie lasu opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych właściwościach produkcji leśnej, łącząc osiągnięcia i wiedzę hodowli, ochrony i użytkowania lasu, geodezji i łowiectwa. Służy doskonaleniu techniki organizowania produkcji i ujmuje ją syntetycznie dla wszystkich Nadleśnictw raz na dziesięć lat w projekcie wszystkich czynności gospodarczych, zwanych Planem Urządzania Lasu.

Do głównych celów i zadań urządzania lasu należą:

· inwentaryzacja i ocena stanu lasu,

· rozpoznanie walorów przyrodniczych w lasach oraz opracowanie programu ochrony przyrody dla nadleśnictw,

·  rozpoznanie funkcji lasu w powiązaniu z zagospodarowaniem przestrzennym,

·  dokonanie podziału lasów,

·  określenie długo- i średniookresowych hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej,

· projektowanie pożądanej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej lasu oraz budowy piętrowej drzewostanów,

· kształtowanie wielkości i struktury zapasu produkcyjnego w urządzanej jednostce,

· ustalenie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego,

· ustalenie możliwości lokalizacji etatu cięć użytkowania rębnego w wielkości przyjętej za optymalną,

· ustalenie zadań gospodarczych na 10-lecie i określenie sposobów ich realizacji,

· ustalenie stref uszkodzenia lasu oraz stopni uszkodzenia drzewostanów,

· określenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej,

· ustalenie kierunkowych zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w lasach,

· określenie potrzeb w zakresie remontów i budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji,

· zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej,

· sporządzenie ogólnego opisu lasów, w tym danych dotyczących: warunków przyrodniczych i ekonomicznych, analizy gospodarki leśnej w minionym okresie, celów i zasad gospodarki przyszłej, projektowanych sposobów realizacji gospodarki leśnej, zadań na najbliższe dziesięciolecie oraz programu ochrony przyrody dla nadleśnictwa.

Nadleśnictwa Kolumna prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzania Lasu opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie na lata 2016 – 2025 i zatwierdzony przez Ministra Środowiska.

Aktualnie obowiązujący Plan Urządzania Lasu określa zadania do wykonania w Nadleśnictwie Kolumna na okres 10 lat, w wymiarze:

· pozyskania drewna – 875 418 m3 grubizny netto,

· pielęgnowania lasu – 2 793,99 ha,

· zalesienia i odnowienia - 1 680,76 ha