Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna, ul. Leśników Polskich 1 c, 98-100 Łask

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony ul. Leśników Polskich 1c, dostęp pod 5 stopniach schodowych z chodnika biegnącego od parkingu i drogi dojazdowej. Wejścia techniczne są niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza nadleśnictwa).

W sąsiednim budynku przy siedzibie znajduje się punkt alarmowo – dyspozycyjny, sala edukacyjna, posterunek straży leśnej oraz sala konferencyjna. Przy wejściu znajduje się pochylnia umożliwiająca dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu obok budynku. Wjazd na teren zabezpiecza brama wjazdowa z domofonem oraz rogatka otwierana pilotem. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynków jest możliwy za pomocą platformy  dla osób niepełnosprawnych.  W przypadku obsługi osób niepełnosprawnych petent zgłasza telefonicznie swoją obecność pod numerem +48 43 675 42 06. Wejście główne prowadzi do przestronnego holu. Tu znajduje się tablica informacyjna z rozpisanymi pokojami. Informacji o rozkładzie pokoi można również uzyskać w trakcie trwania dyżuru przeciwpożarowego w Punkcie Alarmowo - Dyspozycyjnym, tzw. PAD. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania po skontaktowaniu się z osobą, z którą byli umówieni.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Korytarze przebiegają na dwóch poziomach  do których prowadzą schody. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 43 675 42 06 lub e-mailowo na adres kolumna@lodz.lasy.gov.pl