Lista aktualności Lista aktualności

zakup gruntów - lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE 

NADLEŚNICTWO KOLUMNA

ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask

ogłasza chęć zakupu gruntów

 

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Zapraszamy  do składania ofert!

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 z póź zm.) pkt. 2. „Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.”

Jeżeli  jesteś właścicielem gruntów, który:

- przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

- w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;

- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;

- ma uregulowany stan prawny;

- nie jest obciążony na rzecz osób trzech oraz nie występują spory graniczne.

 

Zapraszamy do składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:

- w formie tradycyjnej:  Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask

- elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl lub na platformie ePUAP adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pgl_lp_0606/SkrytkaESP

 

Oferta powinna zawierać:

1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej,
4. kopie wyrysu z mapy ewidencyjnej,
5. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
6. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowo informujemy, że na ewentualny zakup gruntów niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

zakup gruntów

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1 c 98-100 Łask,

tel: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59

adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl, strona: www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl

 

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy (aktualizacja raz w roku, około kwietnia).