Lista aktualności Lista aktualności

Organizacja Nadleśnictwa Kolumna

Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna - mgr inż. Michał Falkowski na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

 

 

Nadleśnictwo Kolumna składa się z:

1) Biura

Lp. 

Stanowiska i działy

Czynności podstawowe

1.

Nadleśniczy

Kieruje Nadleśnictwem i odpowiada za jego funkcjonowanie.

2.

Zastępca Nadleśniczego

Kieruje gospodarką leśną w Nadleśnictwie. Nadzoruje pracę leśniczych.

3.

Inżynier Nadzoru

Nadzoruje poprawność wykonania zadań gospodarczych w leśnictwach.

4.

Dział Administracyjno-Gospodarczy kierowany przez Zastępce Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i infrastruktury

Odpowiada za inwestycje i remonty oraz organizację przetargów. Występuje o dofinansowanie zadań gospodarczych z krajowych i zagranicznych środków pomocowych. Odpowiada za właściwe funkcjonowanie biura, gospodarkę mieszkaniową oraz zaopatrzenie wszystkich stanowisk pracy.

5.

Dział Księgowości kierowany przez Głównego Księgowego

Prowadzenie ewidencji i formalno-rachunkowej kontroli dokumentów, sprawozdawczość, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności oraz regulowanie zobowiązań, strategia cenowa, analizy ekonomiczne.

6.

Specjalista ds. Pracowniczych

Prowadzi sprawy kadrowe, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz odpowiada za obsługę kancelaryjną.

7.

Dział Gospodarki Leśnej kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej

Odpowiada za pozyskanie i sprzedaż drewna oraz produktów leśnych, marketing i realizacja umów kupna sprzedaży drewna, ewidencję przychodów i rozchodów drewna, nadzór nad lasami innych własności, hodowlę lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo, ochronę lasu, ochronę przeciwpożarową i turystykę oraz urządzanie lasu, stan posiadania i ewidencję gruntów, edukację ekologiczną, ochronę przyrody, gospodarkę łowiecką, sprzedaż, wymiana i udostępnianie gruntów oraz planowanie przestrzenne.

8.

Straż Leśna

Odpowiada za ochronę mienia Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kolumna.

 

2) Leśnictw - przydzielonych do 3 obrębów:

Obręb

Leśnictwo

Kolumna

Poleszyn, Mogilno, Kopyść, Teodory, Sędziejowice, Luciejów.

Rydzyny

Tuszyn, Rydzyny, Szczukwin, Dąbrowa, Dłutów,
Szkółka Leśna Drzewociny, Ośrodek Hodowli Zwierzyny Rydzyny.

Zduńska Wola

Dębowiec, Andrzejów, Piaski.