Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Teren Nadleśnictwa Kolumna stanowią rozległe równiny peryglacjalne z rozsianymi wyspowo obszarami wydmowymi, gdzie rozpiętość wzniesień ponad poziom morza kształtuje się na poziomie 130-280m.

Lasy Nadleśnictwa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej oraz dużych miast takich jak: Pabianice, Łask, Sieradz i Zduńska Wola.

Specyfiką lasów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolumna (podzielonego na trzy obręby jest to, że obręb Rydzyny charakteryzuje się różnorodnością drzewostanów - z dużym udziałem gatunków liściastych, kiedy zaś w obrębach Kolumna i Zduńska Wola występują uboższe siedliska - głównie drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem gatunków liściastych.

Średnia roczna temperatura na terenie Nadleśnictwa Kolumna w latach 1996 - 2005 wyniosła 8,4o C
Średnie roczna suma opadów w tym samym okresie wyniosła 605 mm, z czego w okresie wegetacyjnym 240 mm.
Fenologiczny okres wegetacyjny wynosi 128 dni, a termiczny 200-210 dni.
Na terenie Nadleśnictwa przeważają wiatry zachodnie ze znacznym udziałem północno-zachodnich, w okresie wiosennym ciepłe wiatry wysuszających z kierunku południowo-wschodniego.