Wydawca treści Wydawca treści

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

 

Nadleśnictwo Kolumna podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 755/OA/D/2022 w formie dotacji.

Nazwa zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Kolumna
 

Wartość ogólna zadania: 103 748,00 zł

Wysokość dofinansowania: 53 169,00 zł w formie dotacji

Zakres projektu:

Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci emisji pyłu S02 , NOx , CO, CO2 oraz wytworzenie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w ilości 20,51 MWh/rok.

Projekt zakłada:

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wyznaczenie efektu ekologicznego planowanych instalacji fotowoltaicznych

- Wykonanie instalacji PV

- Nadzór inwestorski

- Inwentaryzacja powykonawcza

Strona internetowa: www.wfosigw.lodz.pl


PROJEKT ADAPTACJI NIZINNEJ

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

Planowany okres realizacji: 2016 – 2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susze i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej,
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP,
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych,
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami,
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu  w skali całego PGL LP

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

Działania podejmowane w nadleśnictwie

W Nadleśnictwie Kolumna uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • budowę zastawek oraz odbudowę zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Rydzyny,
 • budowę systemu zastawek na rowach w Leśnictwie Szczukwin,
 • odbudowę zbiorników retencyjnych na terenie Leśnictwa Teodory,
 • zabudowie rowów zastawkami piętrzącymi w Leśnictwie Dąbrowa,
 • budowie retencji korytowej na terenie Leśnictwa Kopyść.

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016 – 2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.),
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.),
  • doposażenie punktów alarmowo – dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.),
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.),
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.).

Wartość projektu w skali całego PGL LP

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

Działania podejmowane w nadleśnictwie

W Nadleśnictwie Kolumna uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • budowę dostrzegalni przeciwpożarowej na terenie Leśnictwa Rydzyny,
 • zakup i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów na budowanej w ramach projektu dostrzegalni przeciwpożarowej na terenie Leśnictwa Rydzyny oraz już istniejącej dostrzegalni znajdującej się na terenie Leśnictwa Sędziejowice.