Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwie Kolumna występują:

Rezerwat "Molenda"(pow. 147,12 ha) znajduje się na terenie Leśnictwa Tuszyn. Utworzony został w 1959 roku dla zachowania fragmentu pierwotnego lasu mieszanego (fragment dawnej Puszczy Łódzkiej) z jodłą, bukiem i świerkiem, występującymi na granicy swego naturalnego zasięgu. Na terenie rezerwatu można spotkać okazałe, ponad 150-letnie jodły, dęby i sosny. Rezerwat objęty jest ochroną częściową.


Rezerwat "Wolbórka" (pow. 37,39 ha) znajduje się na terenie Leśnictwa Tuszyn. Utworzony został w 1959 roku w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu olszowego u źródeł rzeki Wolbórki. Położony jest w terenie o niskim poziomie wód gruntowych i licznych źródliskach. Rezerwat objęty jest ochroną częściową.

 
 

Rezerwat "Jabłecznik" (pow. 47,29 ha) położony jest na terenie Leśnictwa Andrzejów. Utworzony został w roku 1975, w celu zachowania fragmentu lasu o cechach zespołu naturalnego, z udziałem jodły występującej w pobliżu północnej granicy jej naturalnego zasięgu. Celem ochrony jest nie tylko zapewnienie trwałości składu gatunkowego, ale przede wszystkim ciągłości przebiegających na terenie rezerwatu procesów ekologicznych. Szczególną uwagę zwraca się na wybitnie dobre odnawianie się jodły. Rezerwat objety jest ochroną częściową.

 
 

Rezerwat "Półboru"(pow. 56,83 ha) położony jest na terenie Leśnictwa Dębowiec. Utworzony został 1983 roku, celem zachowania zbiorowisk leśnych: świetlistej dąbrowy i fragmentów grądu oraz stanowisk roślin chronionych. Z najbardziej cennych gatunków występują tu: pełnik europejski, goździk pyszny i lilia złotogłów. Stanowi on fragment krajobrazu leśnego charakterystycznego dla okolic Sieradza i Zduńskiej Woli. Rezerwat objęty jest ochroną częściową.

Rezerwat "Jodły Łaskie" im. Stanisława Kostki Wisińskiego (pow. 58,39 ha) położony jest na terenie Leśnictwa Sędziejowice. Utworzony został w 1991 roku, w celu zachowania naturalnego stanowiska jodły przy północnej granicy jej naturalnego zasięgu oraz ochrony licznych zabytkowych dębów, jodeł i sosen. Na terenie rezerwatu występują zróżnicowane siedliskowo fragmenty lasów grądowych i łęgowych, a także fragmenty borów i borów mieszanych. Ważną cechą rezerwatu jest występowanie bardzo starych drzewostanów jodłowych, w których obserwuje się wybitnie dobre naturalne odnowienia jodłowe. Rezerwat jest miejscem występowania wielu gatunków chronionych zwierząt (np.: bocian czarny, myszołów, jastrząb gołębiarz, puszczyk) i roślin (np.: kalina koralowa, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne). Rezerwat objęty jest ochroną częściową.

Rezerwat "Grabica" (pow. 8,51 ha) położony jest na terenie Leśnictwa Luciejów. Utworzony w 2000 roku dla zachowania śródleśnego kompleksu torfowisk oraz bagien z licznymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin. Jest on przykładem krajobrazu wytworzonego w drodze sukcesji zabagnionego zagłębienia. Niemal całą powierzchnię rezerwatu stanowi mozaika zbiorowisk szuwarowych, zarośli bagiennych i olsów. Flora jest bardzo bogata, występują m.in. rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne. Stanowi on, ze względu na niedostępność terenu, bardzo dogodne miejsce bytowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt (łabędź niemy, żurawie i liczne gatunki kaczek). Rezerwat objęty jest ochroną częściową.