Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolumna funkcjonuje 1 Obszar Natura 2000.

OZW"Grabia"PLH100021

Jest to OZW "Grabia" PLH100021 (Obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty, docelowo Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk - SOO).

 

Powierzchnia Obszaru wynosi 1670,48 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolumna znalazło się 1648,99 ha (tj. 98,7 %, pozostała część w zasięgu Nadleśnictwa Bełchatów).

Grunty Nadleśnictwa na terenie Obszaru to łącznie 15,76 ha w leśnictwach: Kopyść, Sędziejowice i Luciejów. Na terenie Obszaru OZW "Grabia" w zasięgu gruntów Nadleśnictwa Kolumna regularnie występują: bóbr, wydra, kumak nizinny, czerwończyk nieparka, zalotka większa i trzepla zielona jak również chronione siedliska przyrodnicze : łegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olszy źródliskowe 91E0 oraz starorzecza (2,54 ha) i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 3150 (1,10 ha).