Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Kolumna

Działalność organizacji gospodarczej Lasy Państwowe datuje się od 1924 roku, kiedy to na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Minister Rolnictwa powołał do życia jednostkę organizacyjną pn. "Administracja Lasów Państwowych". Od 1930 roku Rozporządzeniem Prezydenta RP powołano Dyrekcję Naczelną Lasów Państwowych. W takiej strukturze organizacyjnej pozostały lasy do II wojny światowej.

Nadleśnictwo Kolumna w obecnym swym zasięgu terytorialnym przed powstaniem styczniowym wchodziło w skład majątku dóbr pabianickich, należących do książąt mazowieckich a następnie przeszły na własność Kapituły Krakowskiej. Po powstaniu styczniowym majątek ten zostały skonfiskowane przez rząd carski i rozdane między osoby zasłużone dla caratu m.in. hrabiemu Gutowskiemu (część Uroczyska Dłutów i Uroczyska Rydzyny), generałowi Timofiejewowi (część Uroczyska Rydzyny), a pozostałą część pozostawiono jako własność rządową. W latach następnych lasy zmieniały często właścicieli, którzy dokonywali dużych wyrębów nie troszcząc się o ich odnowienie.

W okresie I wojny światowej w czasach okupacji niemieckiej obecne lasy Nadleśnictwa Kolumna wchodziły w skład utworzonego przez Niemców Nadleśnictwa Czarnocin - Łask. W 1921 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa RP z dnia 29 grudnia 1921 r. Nr 1662 L.III podzielono Nadleśnictwo Czarnocin - Łask na dwa Nadleśnictwa: Pawlikowice i Sędziejowice. Z pozostałej części Nadleśnictwa Czarnocin - Łask i części Nadleśnictwa Brąszewice utworzono Nadleśnictwo Szadek. Nadleśnictwo Pawlikowice mieściło się w dzisiejszej siedzibie leśnictwa Dąbrowa. Powierzchnia Nadleśnictwa Pawlikowice wynosiła 3972 ha.

W wyniku wojny lasy polskie zostały mocno zdewastowane. Tylko na terenie Nadleśnictwa Kolumna, wg szacunków strat wojennych, pozyskano rabunkowo 18.500 m3 drewna, zalesiono zaledwie 16 ha.

Lasy w czasie wojny były schronieniem dla podziemnego frontu walki z okupantem. a także miejscem wielu zbrodni i tajnych pochówków, gdzie drzewa były tylko niemymi, bezsilnymi świadkami.

Nadleśnictwo Kolumna zostało utworzone w lutym 1945 roku, głównie z lasów państwowych byłego Nadleśnictwa Pawlikowice, oraz z lasów prywatnych upaństwowionych na mocy dekretu PKWN o lasach z grudnia 1944 roku. W tym czasie rozpoczęły również działalność Nadleśnictwa Rydzyny, Szadek, Sędziejowice. Siedziba Nadleśnictwa Kolumna od samego początku znajdowała się w tym samym miejscu co dziś. Pierwotnie powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 4.860 ha i składała się z 5 leśnictw.

W latach powojennych Administrację leśną czekał ogrom zadań związanych przede wszystkim z przebudową zniszczonych i zaniedbanych drzewostanów. W okresie tym również żadna osada leśna nie miała elektryczności. Zatrudnionych było 17 osób gdzie na każdą osobę przypadało 300 ha. Do 1958 roku Nadleśnictwo Kolumna wchodziło w skład Sieradzkiego Rejonu Lasów Państwowych w Męckiej Woli, który ostatecznie uległ likwidacji. Nadleśnictwa uzyskały wówczas większą samodzielność i podlegały bezpośrednio Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Największy rozwój Nadleśnictwa Kolumna datuje się od 1973 roku, gdzie w wyniku przeprowadzonych reorganizacji strukturalnych znacznie zwiększyła się powierzchnia Nadleśnictwa Kolumna po włączeniu Nadleśnictwa Rydzyny oraz w 1976 roku Nadleśnictwa Sędziejowice i częściowo Szadek. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Kolumna wynosiła wtedy ok. 19 tys ha Lasów Państwowych oraz 9 tys ha lasów niepaństwowych położonych w 28 gminach. Zatrudnionych było wówczas 255 osób. W latach 1996-2003 Nadleśnictwo sprawowało zarząd w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na powierzchni 15788,03 ha Lasów Państwowych oraz 5891 ha lasów niepaństwowych, pozostających pod jego nadzorem.
W wyniku zmian organizacyjnych prowadzonych w Lasach Państwowych z dniem 1 stycznia 2004 r. do Nadleśnictwa Kolumna przyłączono 3 leśnictwa (L. Andrzejów, L. Dębowiec, L. Piaski) z byłego Nadleśnictwa Sieradz. W związku z powyższym obecna powierzchnia leśna Nadleśnictwa Kolumna wynosi 19 842 ha Lasów Państwowych oraz 9 100 ha lasów nadzorowanych.

Pierwszym Nadleśniczym Nadleśnictwa Kolumna był Włodzimierz Boniński, następnie funkcję nadleśniczego piastowali: Leonard Klimenko, Józef Anioł, H. Skowroński, Kazimierz Wrzalik, Władysław Depczyński, Ignacy Broniszewski, Wiesław Dukalski, Marian Kłosowski, Zdzisław Czajkowski, Wacław Lipiński, Janusz Cordee, Jan S. Bryl, Jerzy Piątkowski i Edward Janusz.