Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Sala edukacyjna w Nadleśnictwie Kolumna czeka na odwiedzających

W 2012 roku, Nadleśnictwo Kolumna, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oddało do użytku Salę edukacji leśnej, wyposażoną w pomoce dydaktyczne m.in. takie jak:

- tablice edukacyjne,

- makiety drzew, liści czy zwierząt,

- kolekcja przekrojów pni drzew,

- skrzynki z modelami grzybów oraz owoców leśnych.

 

Przy Sali edukacyjnej znajduje się również Izba Pamięci, w której zostały zgromadzone eksponaty związane z gospodarką leśną, historią Nadleśnictwa Kolumna i łowiectwem:

• stare narzędzia wykorzystywane w pracach związanych z hodowlą lasu,

• stare narzędzia do żywicowania drzew,

• narzędzia do pomiaru drzew,

• archiwalne plany gospodarcze i mapy leśne,

• trofea myśliwskie.

 

Poza salą edukacyjną w Nadleśnictwie Kolumna zapraszamy do odwiedzenia następujących obiektów:

· Szkółka leśna w Drzewocinach (leśnictwo Dłutów) wyposażona w wiatę do celów edukacyjnych, tablice edukacyjne oraz miejsce na ognisko,

·  Mała retencja wodna w leśnictwie Dłutów obiekt Popławy,

·  Ciekawe miejsca w leśnictwach – zajęcia prowadzone przez Panów Leśniczych (rezerwaty, ścieżki przyrodnicze, pkt. edukacyjne):

- Punkt edukacyjny w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Rydzynach - posiada salę na ok. 20 osób oraz tablice edukacyjne,

- Punkt edukacyjny w Leśnictwie Dębowiec w postaci zadaszonej wiaty typu "grzybek", wyposażony jest w ławki i stoły wraz z miejscem do   palenia ogniska oraz w tablice edukacyjne,

- Punkt edukacyjny w Leśnictwie Tuszyn - wyposażony w tablice edukacyjne, wiatę i miejsce na ognisko,

- Ścieżka edukacyjna w Leśnictwie Dobroń- wyposażona w wiatę, ławki i stoły,

- Rezerwaty: Molenda, Jodły Łaskie, Jabłecznik, Półboru

 

Obiekty, na których prowadzona jest edukacja przyrodnicza są także utworzone wspólnie z gminami i organizacjami pozarządowymi m.in.:

- Szlaki turystyczne PTTK:

 - Piesze szlaki turystyczne:

1. Szlak niebieski „Szlak walk nad Wartą”

Jest to szlak o długości 55 km, prowadzący śladami walk nad Wartą w 1939 roku. Początkiem szlaku jest Warta położona na lewym brzegu rzeki Warty. Następnie trasa szlaku przechodzi na prawy brzeg rzeki i biegnąc cały czas prawym brzegiem Warty, m. in. przez: Mnichów, Mękę, Woźniki, Podłężyce, Beleń, Strońsko, Pstrokonie, Jeziorko, Korzeń, dochodzi do Burzenia leżącego na jej lewym brzegu. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolumna znajduje się odcinek szlaku między miejscowościami Sucha i Jeziorko. Na odcinku tym spotykamy ślady wojny obronnej z 1939 r. w postaci grobów poległych żołnierzy i bunkrów w miejscowościach Mnichów, Woźniki i Strońsko. Na odcinku między Podłężycami i Beleniem szlak biegnie po granicy oddz. 345 w Leśnictwie Piaski.

2. Szlak czerwony „Szlak uroczysk i rezerwatów”

Trasa szlaku o długości 16 km rozpoczyna się na stacji PKP w Męckiej Woli a kończy na stacji PKP w Zduńskiej Woli. Szlak wiedzie przez trzy kompleksy leśne w północnej części powiatu zduńskowolskiego łącząc dwa rezerwaty: rezerwat „Jabłecznik” w Nadleśnictwie Kolumna (leśnictwo Andrzejów) i rezerwat „Wojsławice” w  Nadleśnictwa Poddębice. W zasięgu Nadleśnictwa Kolumna przebiega przez uroczyska Męcka Wola
i Andrzejów.

3. Szlak zielony „Wokół Zduńskiej Woli”

Trasa szlaku o długości 22 km biegnie przez miasto i jego okolice leżące na południe od Zduńskiej Woli. Przebieg szlaku pozwala zapoznać się z historią miasta i jego najbliższego otoczenia. Początkiem szlaku jest dworzec PKS w Zduńskiej Woli. Szlak prowadzi przez Paprotnię, Świerzyny, Zapolice, Strońsko, Beleń, Piaski  i kończy się w Porębach. Zabytki kultury na szlaku znajdują się w Paprotni, Zapolicach i Strońsku. W miejscowości Beleń szlak styka się z omówionym wcześniej szlakiem niebieskim „Szlakiem walk nad Wartą”.

Szlak w całości biegnie w zasięgu leśnictwa Piaski w obrębie Zduńska Wola. Lasy nadleśnictwa przecina w oddziałach 305, 306, 327, 328, przechodzi obok fragmentu oddz. 315 i południową granicą oddz. 350, oraz przecina kompleks Piaski od oddz. 339 do 321 (drogą publiczną Zapolice – Zduńska Wola).

4. Szlak niebieski z Pabianic do Chechła.

Jest to najkrótszy szlakiem turystycznym w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolumna. Jego długość wynosi 7 km z Pabianic do Chechła. Szlak przebiega trasą: Pabianice – Hermanów – Kosobudy – Chechło II. Na odcinku między Hermanowem a Kosobudami przebiega przez teren Nadleśnictwa. Prowadzi granicą lasu i liniami oddziałowymi od oddz. 82 do oddz. 90 w leśnictwie  Mogilno.

5. Szlak czerwony „Szlak okolic Łodzi”

Szlak wyznaczony w roku 1975 stanowi pętlę wokół aglomeracji łódzkiej, o długości 184 kilometrów. Ze względów praktycznych trasa szlaku podzielona jest na jedenaście etapów, z których każdy rozpoczyna się i kończy w miejscowości o dogodnym połączeniu komunikacyjnym z Łodzią. W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kolumna znajdują się, częściowo lub w całości, cztery odcinki tego szlaku:

Odcinek 4: Wiskitno – Tuszyn (długości 18 km), od którego w omawianym zasięgu do Rzgowa prowadzi szlak łącznikowy koloru czarnego o długości 2,3 km, natomiast do Rezerwatu Wolbórka również łącznikowy szlak czarny o długości 3,0 km.

Odcinek 5: Tuszyn – Pabianice (długość 21 km), który przebiega przez Rezerwat Molenda (5,5 km), położony w uroczysku o tej samej nazwie w Obrębie Rydzyny.

Odcinek 6: Pabianice – Kolumna (długość 19 km.). Odcinek ten charakteryzuje się największą lesistością, gdyż 80% trasy prowadzi przez lasy nadleśnictwa, w granicach uroczysk: Mogilno, Pałusznica i Kolumna w Obrębie Kolumna.Odcinek 7: Kolumna – Lutomiersk (długość 18 km) przechodzący przez uroczysko Poleszyn i w Janowicach wychodzący poza teren omawianego zasięgu terytorialnego Nadleśnictw Kolumna.

6. Szlak zielony Łask – Pabianice

Początek szlaku znajduje się na stacji PKP w Łasku, a koniec przy stacji PKP w Pabianicach. Jego długość wynosi 26 km. Przechodzi przez: Ostrów, Talar, Ldzań, Mogilno Małe i Hermanów. Najciekawsze zabytki do zwiedzenia na trasie to: dwór i park w Ostrowie oraz osada młyńska w Talarze nad rzeką Grabią. Na całej długości trasa szlaku przebiega przez teren Obrębu Kolumna. Na odcinku między Łaskiem i Talarem szlak przebiega północną granicą uroczyska  Ostrów. Na dalszym odcinku szlak przechodzi przez uroczyska Talar i Pałusznica, a następnie biegnie przez kompleks Mogilno.

7. Szlak żółty „Szlak Młyny nad Grabią”

Długość szlaku liczy 36 km. Początek szlaku znajduje się w Grabnie, natomiast jego koniec przy przystanku PKP Kolumna na trasie Łódź – Zduńska Wola. Szlak ten jest szlakiem łączącym młyny, stanowiące zabytki techniki, położone w dolinie rzeki Grabi. Do czasów dzisiejszych  na trasie szlaku zachowało się 10 młynów wodnych lub śladów po nich, z historycznie istniejących 30. Szlak ten przechodzi przez teren leśnictw: Kopyść, Sędziejowice i Luciejów, przecinając kompleksy leśne położone nad Grabią.”

-Trasy rowerowe:

1. Łódzka magistrala rowerowa

Jest to część międzynarodowego projektu transeuropejskiej trasy, mającej połączyć w przyszłości Niemcy, Polskę i Ukrainę. Szlak oznakowany jest kolorem czerwonym. Wyznaczony został w oparciu o sieć dróg publicznych (brak dróg wewnętrznych LP). Przez zasięg terytorialny Nadleśnictwa Kolumna przebiegają dwa jego odcinki: N-S (północ-południe) i W-E (zachód-wschód). Krzyżują się one w Koninie koło Pabianic, w północnej części leśnictwa Dobroń. W zasięgu Nadleśnictwa znajduje się ok. 26 km trasy N-S i 35 km trasy W-E.

Trasa N-S przebiega na terenie leśnictw:
Dobroń: trasą Konin – Kudrowice – Wincentów – Dobroń; m. in. obok oddz. 8 i 9, oraz między oddz. 30 a 31,
Kopyść i Mogilno: od Dobronia od Ldzania drogą stanowiącą granicę leśnictw, między oddziałami 155, 162 (Kopyść) a 152, 154 (Mogilno),
Teodory: Ldzań – Jamborek – Karczmy – Zabłoty przecinając oddziały: 265, 266, 267, obok 279 i 317Z.

Odcinek W-E przechodzi przez leśnictwa:
Dobroń: od Janowic do Konina; m. in. obok oddz. 4, 5 i 6,
Tuszyn: trasą Rzgów – Kalinko – Tuszyn, w tym zachodnią granicą oddziału 25,
Żeromin: od Tuszyna, przez Żeromin i Czarnocin do Kiełczówki i Moszczenicy, przy południowej granicy oddziałów 21, 18 i 16, oraz obok działek oddziałów 403 i 405.

2. Szlak rowerowy niebieski „W środku Polski – ziemia znana i nieznana”

Szlak ten, o długości 61 km, w całości położony w granicach powiatu zduńskowolskiego. Tworzy pętlę biegnącą trasą: Zduńska Wola Karsznice – Michałów – Gajewniki– Kęszyce – Szadek – Karczówek leśniczówka – Rezerwat Jamno – Prusinowice Zborowskie – Wojsławice – Korczew– Zduńska Wola (PKP). 
W granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa znajduje się początkowy (ok.12 km) i końcowy (6 km) odcinek szlaku. Odcinek początkowy przechodzi obok działek oddz. 208leśnictwie Kopyść, obręb Kolumna.

3. Szlak rowerowy pomarańczowy „Nadwarciański szlak bursztynowy”

Jest to szlak o całkowitej długości 128 km, biegnący doliną Warty. W zasięgu Nadleśnictwa Kolumna znajduje się odcinek o długości ok. 20 km, od Rudy przez Mękę, Podłężyce, Strońsko, Pstrokonie do Zamościa. Przechodzi przez teren leśnictw: Dębowiec, m.in. drogą przez oddział 187, i Piaski, obok działek oddziału 345.

4. Szlak rowerowy niebieski „Skarby Ziemi Sieradzkiej”

Szlak ten ma całkowitą długość 192 km. Prowadzi z Łasku przez Widawę, Burzenin, Złoczew, Błaszki, Wartę i Szadek do Zduńskiej Woli. Szlak ten rozpoczyna się i kończy w zasięgu Nadleśnictwa Kolumna, jednak większość jego trasy biegnie poza jego granicami; w zasięgu pozostaje jedynie ok. 31 km. Dla niniejszego opracowania istotniejszy jest odcinek początkowy – od Łasku do Widawy, prowadzący przez Łopatki, Marzenin, Grabię, Sędziejowice, Kozuby, Podule i Górki Grabieńskie. Lasy nadleśnictwa przecina w leśnictwie Sędziejowiceoddział 319, oraz oddziały 427 i 428. W leśnictwie Luciejów, w kompleksie Podule, przechodzi obok oddz. 444. Odcinek końcowy (ok 4 km), od strony Szadku do Zduńskiej Woli, przechodzi z dala od kompleksów leśnych.

5. Szlak rowerowy niebieski „Osady Braci Czeskich”

Szlak ten prowadzi z Łasku, przez Barycz i Ldzań do Zelowa, i dalej: przez Faustynów do Kleszczowa. Upamiętnia osadnictwo Braci Czeskich – wspólnoty chrześcijańskiej, osiedlającej się XIX w. na tych terenach, po ucieczce przed prześladowaniami w ojczyźnie. Całkowita długość szlaku wynosi ok. 90 km. Lasy Nadleśnictwa Kolumna przecina w leśnictwach Kopyść i Teodory. Na części przebiegu (od Mogilna do Ldzania) pokrywa się z wcześniej omówioną Łódzką Magistralą Rowerową.

 

- Łódzki szlak konny

Jest to najdłuższa w Europie zorganizowana trasa przeznaczona do uprawiania turystyki konnej – jej łączna długość wynosi 1 817 km. W zasięgu Nadleśnictwa Kolumna pozostaje 190 km szlaku (137 km szlaku głównego i 43 km łączników). Tworzy on tu sieć, przechodzącą przez większość kompleksów leśnych. Łączna długość wszystkich odcinków szlaku na terenie lasów państwowych (przecinających kompleksy lub biegnących ich granicami) to ok. 55 km. (szczegóły w zakładce TURYSTYKA>POMYSŁ NA WYPOCZYNEK>JAZDA KONNA)

- ścieżki „Nordic Walking” w leśnictwie Mogilno,

- trasa rowerowa „MTB” koło Baryczy w leśnictwie Teodory.

 

Materiały do pobrania