Wydawca treści Wydawca treści

Cennik na połów ryb

Limit zezwoleń na połów ryb na leśnych zbiornikach wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Kolumna w ilości 40 szt został wykorzystany.
 
KAŻDY WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM POŁOWU RYB
NA ZBIORNIKACH WODNYCH BĘDĄCYCH W
ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KOLUMNA
I BEZWZGLĘDNEGO STOSOWANIA SIĘ DO JEGO ZAPISÓW

§ 1

1. Wody dopuszczone do amatorskiego połowu ryb: Popławy , Myślecin , Orzk.

2. Prawo do wędkowania mają wszystkie osoby posiadające aktualne, imienne zezwolenie na amatorski połów ryb (Załącznik nr 3 - do wykupienia w siedzibie Nadleśnictwa Kolumna) oraz kartę wędkarską.

3. Osoba dokonująca amatorskiego połowu ryb zobowiązana jest do przestrzegania Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U. 2022 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także wszelkich innych przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody oraz ppoż., obowiązujących w PGL Lasy Państwowe.

4. Łowisko jest udostępnione od 1 maja i kończy 31 grudnia, z zastrzeżeniem punktu 5.

5. Zarządca łowiska zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia łowiska z połowów w związku z jego zarybianiem lub prowadzeniem innych czynności gospodarczych.

6. Amatorskiego połowu ryb można dokonywać w ciągu dnia, nie wcześniej niż od godziny przed wschodem słońca i najpóźniej do godziny po zachodzie słońca, zgodnie z godzinami opublikowanymi w ogólnie przyjętych kalendarzach.

7. Dopuszczalny jest amatorski połów ryb wyłącznie z brzegu, bez naruszania interesu osób trzecich (właścicieli działek). Zabrania się połowu ryb ze sprzętu pływającego oraz wędkowania podlodowego oraz stosowania jako przynęty: martwej i żywej ryby ; zwierząt i roślin chronionych oraz ikry rybiej.

8. W ramach jednego zezwolenia dopuszcza się wędkowanie na jeden spinning lub dwie wędki spławikowo-gruntowe.

9. Wymiary ochronne i okresy ochronne ryb ustanawia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz.U. 2023 poz. 1373 z późniejszymi zmianami).

 1. Wprowadza się następujące limity ilościowe oraz wymiary ochronne ryb do zabrania z łowisk w ciągu doby:
  • szczupak - łącznie 2 szt. wymiar ochronny do 50 cm z możliwością połowu od 1 maja do 31 grudnia.
  • karp - łącznie 1 szt. wymiar ochronny do 30 cm
  • amur - łącznie 1 szt. wymiar ochronny do 40 cm
  • lin - łącznie 1 szt. wymiar ochronny do 30 cm
  • okoń - łącznie 1 szt. wymiar ochronny do 20 cm.

Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb oraz określonych wymiarów ochronnych.

 1. Dopuszcza        się      zabranie z    łowisk ryb innych gatunków, nie wymienionych w punkcie 10, w ilościach nie przekraczających 3 kg w ciągu doby.
 2. Inne okresy i sposoby amatorskiego połowu ryb, niż wymienione w pkt. 4-11 dopuszczalne są za indywidualną zgodą Nadleśniczego.
 3. Osoba dokonująca amatorskiego połowu ryb zobowiązana jest do prowadzenia rejestru połowu ryb (załącznik nr 4), zgodnie z instrukcją w nim zawartą.
 4. Posiadacz zezwolenia bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje oraz osób będących pod jego opieką lub w jego obecności.
 5. Osoba posiadająca zezwolenie na amatorski połów ryb jest zobowiązana podczas wędkowania do zachowania czystości na zajmowanym przez siebie stanowisku, a po zakończeniu połowu do jego posprzątania, nawet jeśli nieczystości były zastane podczas zajmowania stanowiska.
 6. Prawo kontroli zezwoleń posiadają osoby według ogólnie stosowanych przepisów.
 7. W szczególności do kontroli zezwoleń upoważnieni są strażnicy leśni oraz osoby posiadające uprawnienia strażnika leśnego (m.in. leśniczy, podleśniczy).
 8. Osoby wymienione w pkt.17 są uprawnione do wydawania wiążących poleceń posiadaczom zezwoleń odnośnie tegoż regulaminu bądź w wyjątkowych przypadkach innych poleceń.
 9. W przypadku skrajnego łamania zasad zawartych w w/w regulaminie osoby uprawnione do kontroli, wymienione w pkt.17, upoważnione są przez Nadleśniczego do zatrzymania zezwolenia za pisemnym pokwitowaniem.
 10. Zażalenia dotyczące stosowania ustaleń zawartych w pkt. 18 i 19 można składać do Nadleśniczego w terminie 7 dni od dnia zatrzymania zezwolenia.
 11. W sprawie wszelkich pytań, uwag i spostrzeżeń, podczas przebywania na łowisku, proszę zgłaszać się telefonicznie, mailowo bądź osobiście, do biura Nadleśnictwa Kolumna mieszczącego się pod adresem: Leśników Polskich 1 c 98-100 Łask; tel. 43 675 42 06
 12. W przypadkach spornych wynikających z w/w regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Cennik zezwoleń na amatorski połów ryb na leśnych zbiornikach wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Kolumna w sezonie 2024

§ 1

Dwie wędki metodą spławikowo-gruntową lub jeden spinning
- Cały sezon – 150,00 zł brutto

§ 2

 1. Zabrania się połowu ryb ze sprzętu pływającego oraz wędkowania podlodowego.
 2. Zabrania się stosować jako przynęty:
  1. martwej i żywej ryby
  2. zwierząt i roślin chronionych,
  3. ikry rybiej

§ 2

 1. Sezon rozpoczyna się 1 maja i kończy 31 grudnia.
 2. Wprowadza się limit zezwoleń na połów ryb na leśnych zbiornikach wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Kolumna w ilości 40 szt. Decyduje kolejność złożonych wniosków o wydanie zezwolenia.

 

Podczas wędkowania należy posiadać przy sobie zezwolenie, wraz z ważną karta wędkarską.

 

mgr inż. Michał Falkowski

                                                                                                                                                                                                        Nadleśniczy

                                                                                                                                                                                                Nadleśnictwa Kolumna   

                                                                                                                                                                                               /podpisano elektronicznie/