Lista aktualności Lista aktualności

nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury

OGŁOSZENIE
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna
ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko ds. infrastruktury

 

I. Podstawa prawna
Pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 05.09.2022 roku (zn. spr. GK.013.127.2022), dotyczące prowadzenia spójnej polityki kadrowej, Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji wewnętrznych na wakujące stanowiska w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (zn. spr. DO.1101.36.2020), zarządzenie nr 29/2024 z dnia 17.04.2024 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. infrastruktury.


II. Organizator naboru
Nadleśnictwo Kolumna
ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask
tel. 43 675 42 06
e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl

VIII.Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem poczty e-mail należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 na adres: Nadleśnictwo Kolumna, ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne na stanowisko pracy Specjalisty ds. infrastruktury w Nadleśnictwie Kolumna”. Decydujące znaczenie dla oceny dotrzymania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do sekretariatu nadleśnictwa, a nie data jej wysłania,
Szczegóły w załączniku.